Povežite se s nama

Vijesti

KD Čistoća uskoro kreće s novim obračunima, evo odgovara na najčešća pitanja građana o odvozu otpada

Objavljeno

na
Komunalno društvo Čistoća od studenog kreće s novim načinom obračuna za odvoz smeća, građanima su proteklih dana na kućne adrese stigli upitnici. Mnogi nisu ni znali što odgovoriti na pojedina pitanja. Zbog toga su iz KD Čistoća objavili odgovore na pitanja koja su im načešće pristizala od korisnika, a objavljene su i upute o ispunjavanju upitnika uz ogledni primjerak.

1. Zbog čega se šalje Izjava o načinu korištenja javne usluge?

KD Čistoća d.o.o. Rijeka je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te temeljem Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području jedinica lokalne samouprave u kojima gospodari otpadom (gradovi Bakar, Kastav, Kraljevica, Rijeka i općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo) dužno izvršiti obračun korištenja javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Izjava se šalje temeljem čl. 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i sadrži u tom članku propisane podatke koji su potrebni kao osnova za utvrđenje visine iznosa koji je korisnik dužan platiti za korištenje javne usluge.

2. Kada stupa na snagu novi način obračuna javne usluge?

Novi način obračuna javne usluge stupa na snagu 01. studenog 2018. godine.

3. Kako ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Podaci koji se nalaze u lijevom stupcu su oni podaci koje KD Čistoća ima o Korisniku. Ukoliko Korisnik uoči neki nepravilan podatak, odnosno želi izmijeniti neki podatak, tada ispunjava desni stupac i tako ispunjenu Izjavu dostavlja Davatelju usluge.

Ukoliko se Korisnik slaže sa svim dostavljenim podacima, samo vlastoručnim potpisom ovjerava dva primjerka Izjave te ih oba šalje na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka ili dostavlja osobno na istu adresu.

4. Tko je korisnik usluge?

Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, a kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge.

5. Što je kriterij obračuna količine otpada?

Kriterij obračuna količine otpada koji predaje Korisnik usluge je zaduženi volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju obračuna usluge od jednog mjeseca.

6. Kako je formirana cijena javne usluge?

Cijena javne usluge u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

7. Što je to fiksni dio cijene javne usluge?

Zbog formiranja novog Cjenika odvoza komunalnog otpada po kriteriju volumena spremnika i broja pražnjenja spremnika čijom primjenom treba osigurati planirani prihod, kao i visinu mjesečne naknade – nužno je utvrditi cijenu obvezne minimalne javne usluge (članak 20. stavak 2. Uredbe) tj. fiksni dio cijene, koji je potreban za ekonomsko održivo poslovanje sustava, te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge.

8. Što je to varijabilni dio cijene javne usluge?

Varijabilni dio cijene određen je volumenom spremnika (udjelom korisnika usluge u korištenju spremnika) i brojem pražnjenja spremnika, kao kriterijem preuzete količine otpada.

9. Kako je određen udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika?

Udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava se temeljem podataka o količini otpada određenog područja, broja korisnika i broja odvoza. Predstavlja promjenjivu kategoriju, koja ovisi o broju članova domaćinstva korisnika i količini preuzetog otpada.

10. Što je to nekretnina koja se trajno koristi?

Nekretnina koja se trajno koristi je svaka ona nekretnina koja se koristi stalno i povremeno. Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine izjednačeni su po svojim pravima i obvezama s korisnicima koji stalno koriste nekretninu, te su dužni plaćati fiksni dio cijene usluge u razdoblju kada se nekretnina privremeno ne koristi.

11. Kako dokazati da se nekretnina trajno ne koristi?

Prihvatljivi dokaz trajnog nekorištenja nekretnine je kopija obračuna potrošnje električne energije ili obračuna vode izdanog od strane isporučitelja električne energije odnosno isporučitelja vode iz kojeg je razvidno da korisnik u razdoblju jedne godine nije trošio električnu energiju ili pitku vodu.

12. Zašto je potrebno očitovanje o kompostiranju biootpada?

Temeljem prikupljenih podataka od KD Čistoća Rijeka jedinice lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom će pristupiti nabavi potrebnog broja kompostera prema iskazanim zahtjevima korisnika usluge te će svim korisnicima usluge koji žele kompostirati biootpad isti po obavljenoj nabavi biti dostavljen na kućnu adresu.

Korisnici koji zaduže kompostere, prikupljani biootpad ne predaju Davatelju usluge, već ga koriste za vlastite potrebe.

13. Što je to obračunsko razdoblje?

Obračunsko razdoblje se odnosi na broj odvoza tijekom jednog kalendarskog mjeseca.

14. Što je broj planiranih primopredaja?

Sukladno Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom prijevoz miješanog komunalnog otpada na području gdje KD Čistoća gospodari otpadom, primopredaja se za sve Korisnike usluga obavlja sukladno prihvaćenom planu odvoza komunalnog otpada Davatelja usluge, a najmanje jednom puta tjedno.

Broj planiranih odvoza je različit, te može iznositi od 1 do 6 puta tjedno.

Broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju koji je naveden u Izjavi o načinu korištenja javne usluge je minimalan broj odvoza koji se ne može smanjivati.

15. Što kada je došlo do promjene vlasnika nekretnine?

Potrebno je Davatelju usluge dostaviti pravni dokument (ugovor, rješenje o nasljeđivanju…) temeljem kojeg je vidljiv prijenos vlasništva sa starog na novog korisnika.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na telefone: 353 404, 353 415, 353 422, 353 427, 353 429 te besplatni infotelefon 0800 99 99 00.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.04.2024.
Obavještavamo javnost kako će se dana 10. travnja 2024.g. u vremenskom periodu od 08:00 do 13:00 sati izvoditi radovi na usporivaču prometa u ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 28. Zbog radova neće biti moguće prometovanje Ulicom te se mole sudionici u prometu da koriste obilazne pravce.

Fiuman Plus

Društvene mreže