Povežite se s namaNajavljeno povećanje cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada zabrinulo je mještane Viškova, kao i brojne druge korisnike usluga riječke gradske tvrtke Čistoća. Prijedlogom novog cjenika gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva, za koji Općina Viškovo nije dala svoju suglasnost, od 01. rujna ove godine predviđeno je povećanje cijene za krajnjeg korisnika za 108,62%.

„Pregledom strukture nove cijene uočeno je da nije izvršena detaljna analiza i nisu uzete u obzir specifičnosti za svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj se obavlja djelatnost sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada posebno te je cijena usluge jednaka za sve općine i gradove što ne smatramo ispravnim“ – naglasila je općinska načelnica Sanja Udović.

Slijedom navedenog, Općina Viškovo poslala je komunalnom društvu Čistoća dopis u kojem su dane primjedbe na način izračuna nove cijene te se traži provedba dodatne detaljne analize cijene za područje Općine Viškovo.

Prva dana primjedba odnosi se na činjenicu da su u strukturu cijene javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom, između ostalog, uključeni i troškovi prijevoza otpada čiji udio u ukupnoj cijeni iznosi čak 37,32%.  S obzirom na najmanju udaljenost do ŽCGO „Marišćina“, koji se nalazi u Viškovu, te posljedično i najmanje operativne troškove prikupljanja, prijevoza i predaje otpada, mišljenje je Općine Viškovo da bi se cijena zbrinjavanja otpada koja se odnosi na subjekte sa području Općine Viškovo trebala u tom smislu korigirati, odnosno isto uvažiti u predloženoj cijeni.

Također, troškovi rada reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta u ukupnoj cijeni sudjeluju sa udjelom od 6,09%  čime se financiraju dva mobilna i dva fiksna reciklažna dvorišta u Gradu Rijeci.

„U Općini Viškovo je u travnju ove godine započelo sa radom reciklažno dvorište čiju smo izgradnju sami financirali iz vlastitih i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dvorištem upravlja Komunalno društvo Viškovo d.o.o., koje je u vlasništvu Općine Viškovo, a koje se između ostalog financira i iz kapitalne pomoći Općine. Budući mi iz vlastitih sredstava financiramo rad reciklažnog dvorišta na našem području, mišljenja smo da bi cijena za Općinu Viškovo trebala biti niža za taj udio.“ – pojasnila je ovu primjedbu Općinska načelnica.

Općina Viškovo dala je primjedbu i na faktor koji nije uzet u obzir prilikom izračuna cijene za mještane i gospodarstvenike s područja Viškova, a odnosi se  na činjenicu da je Viškovo jedinica lokalne samouprave na čijem se području već desetljećima zbrinjava otpad za cijelu Primorsko-goransku županiju čime Općina i njezini mještani trpe određenu štetu. Prometno opterećenje vozila koja svakodnevno prevoze otpad negativno utječe na prometnu infrastrukturu te svakako ne doprinosi kvaliteti života mještana, a niti imidžu Općine u javnosti. Naime, u Viškovu se niz godina nalazilo odlagalište otpada Viševac koje je sada sanirano te navedenim, kao i Fazom 0-1 u sklopu ŽCGO Marišćina u kojoj se nalaze kazete sa uskladištenim otpadom, još uvijek upravlja KD Čistoća d.o.o.

Također, iz Općine se pitaju na koji način se planira financirati okončanje radova na sanaciji navedene Faze 0-1 u sklopu ŽCGO „Marišćina“, a što je obveza KD Čistoća d.o.o. prema izdanim dozvolama. Naime, u postojećoj strukturi cijene gospodarenja komunalnim otpadom, udio troškova sanacije odlagališta otpadom (za sanaciju odlagališta Viševac) iznosio je  8,64% dok isti trošak nije uzet u obzir kod izračuna nove cijene.

Zadnja primjedba dana je na dvostruku naplatu troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se odnose na pripadajuće troškove zaposlenika, energenata, ostalih materijalnih, nematerijalnih i internih troškova. Navedene troškove za odvoz glomaznog otpada grajferom, koji je besplatan za sve mještane Viškova, Općina plaća u sklopu Ugovora o održavanju javno prometnih površina te je mišljenje da navedeno mještani ne bi trebali plaćati još jednom kroz cijenu usluge gospodarenja komunalnim otpadom.

Sukladno Studiji o osnivanju komunalnog društva Viškovo u narednom periodu predviđeno je i preuzimanje djela obveze usluge zbrinjavanja komunalnog otpada te se tako u slijedećoj godini  planira izrada studije kojom će se definirati način i dinamika preuzimanja te djelatnosti od KD Čistoća. U konačnici, to će Općini Viškovo omogućiti  samostalno prikupljanje i optimalno gospodarenje otpadom te najekonomičniji sustav za svoje građane, poručuju iz Općine Viškovo.