Povežite se s nama


Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je izvješće Turističke zajednice o turističkim pokazatelji za grad Rijeku u 2016. godini koji Rijeku potvrđuju kao rastuću destinaciju urbanog turizma. Na kolegiju su između ostalog prihvaćeni i Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu te nova Odluka o grobljima.

Turistički pokazatelji za grad Rijeku u 2016. godini
Da se  ulaganja u razvoj Rijeke kao turističke destinacije višestruko isplate pokazuju podaci koje je na gradonačelnikovom kolegiju iznio direktor TZ grada Rijeke Petar Šakrpa. Prema statističkom izvješću Turističke zajednice višegodišnji uzlazni trend riječkog turizma nastavljen je i u 2016. godini. Riječki smještajni objekti ostvarili su promet od 260.558 noćenja, što je 22% više u odnosu na 2015. Ostvareno je 114.747 dolazaka, što je 8% više u odnosu na 2015. godinu. Broj stranih dolazaka veći je za 10% i  čini 71% udjela u ukupnim dolascima.

U 2016. godini, Rijeku kao turističku destinaciju prepoznale su i kruzing kompanije. U riječku je luku uplovilo ukupno 15 brodova od strane 8 kompanija koji su u Rijeku doveli ukupno 13.874 putnika. Za ovu je godinu najavljen dolazak 16 brodova od strane 9 kompanija, od kojih će njih 6 po prvi puta uploviti u riječku luku.

Pored sredstava koje Grad dostavlja Turističkoj zajednici grada Rijeke na osnovi Zakona o boravišnoj pristojbi, za program razvoja turističke destinacije Grad je u 2017. godini planirao ukupno 900.000,00 kuna,  od čega je iz prihoda boravišnih pristojbi rezervirano 240.000,00 kn, dok je za sufinanciranje programa promocije turističke destinacije namijenjeno 660.000,00 kuna. Turistička zajednica grada rijeke predložila je da se iz prihoda boravišnih pristojbi sufinancira Informativna služba za građane i goste – odnosno Turistički informativni centar (TIC) na Korzu i info punkt na Trsatskom kaštelu te Kalendar zbivanja pod nazivom “ŠTA DAnas?” koji se priprema mjesečno i u sklopu kojeg se nalazi pregled svih događanja u gradu, mjestima koje treba obavezno posjetiti, odnosno sve informacije koje gostu mogu trebati. Gradski vodič tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te je dostupan u TIC-u, Info punktu Trsatski kaštel, Info punktu Kvarnera, Info punktu u Zračnoj luci Rijeka, TIC-u Opatija i svim smještajnim kapacitetima.

Novi pročelnici
Gradonačelnik Obersnel kazao je kako je nakon raspisanog natječaja za novu pročelnicu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb imenovao Karlu Mušković, a za pročelnicu Odjela Gradske uprave za sport i tehničku kulturu Veru Begić Blečić. Ostali pročelnici koji su posao obavljali kao vršitelji dužnosti; Jasna Liker, Vladimir Benac, Željko Jurić, nakon natječaja nastavili su taj posao raditi kao izabrani pročelnici, dok je jedina vršiteljica dužnosti ostala pročelnica Ureda Grada Verena Lelas-Turak.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu
Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na 29. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu. Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi Skupština Riječkog sportskog saveza i podnosi na naknadnu suglasnost gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću. Prijedlog Detaljnog plana raspodjele izradile su Stručno-savjetodavne komisije Riječkog sportskog saveza, koje su razmotrile 107 prijavljena programa te predložile redovno sufinanciranje tijekom 2017. godine 101 programa, uz podjelu po kategorijama sporta.

Detaljni plan raspodjele sadrži i iznos procijenjenih troškova korištenja sportskih objekata tijekom 2017. godine za udruge koje su programom obuhvaćene. Na taj način objedinjeno su prikazani iznosi dotacija koje udruge ostvaruju iz Proračuna Grada Rijeke, ali i procjena troškova korištenja objekata, što ne predstavlja dotaciju u novcu, ali je također pomoć udrugama, budući da sportske udruge sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke i Rijeka sport d.o.o. koriste bez plaćanja naknade.

Sporazum o partnerstvu s PGŽ u sklopu prijave projekta Stara Sušica
Grad Rijeka sudjelovat će kao partner Primorsko-goranskoj županiji u postupku prijave projekta razvoja kompleksa Stara Sušica u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ U kontekstu poziva „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, odnosno „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ prijavljen je projekt rekonstrukcije dvorca u Staroj Sušici vrijedan 3.9 milijuna kuna.  U dogovoru i partnerstvu sa Županijom kao vlasnikom zemljišta uredio bi se okoliš, izgradili i opremili sportski tereni, šetnice i drugi sadržaji. Najviši intenzitet potpore po ovom Pozivu iznosi 70%.

Izgradnja spomen kosturnice s nišama na Centralnom gradskom groblju Drenova
Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis islamske zajednice u Rijeci obratila se Gradu Rijeci sa zamolbom za izgradnju spomen kosturnice s nišama na Centralnom gradskom groblju Drenova . Riječ je o projektu koji je usuglašen sa Gradom Rijeka i KD Kozala. I kojim je usuglašena i lokacija na CGG Drenova. Radi se o dodjeli zemljišta na korištenje u površini od cca. 48 m2 koje će služiti za pohranjivanje posmrtnih ostataka osoba islamske vjeroispovijesti koji su pokopani u opća polja koja se prekopavaju nakon 15 godina. Na toj bi lokaciji bila postavljena dva nišana, “muški” i “ženski”, kao jedna od dominantnih formi muslimanskih nadgrobnih spomenika, ukrašeni arabeskama i citatima iz Kur’ana ispisanim arapskim pismom.

Prijedlog  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Zbog potrebe usklađivanja s novim Zakonom o javnoj nabavi izrađen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave koji se odnosi na novim zakonom utvrđen nacionalni financijski prag za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 500.000,00 kuna na koji se zakon ne primjenjuje.

Novim zakonom predviđena je obaveza donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i njegova objava na web stranici. Grad Rijeka je i u odnosu na prethodni zakon imao izrađen naputak o nabavi robe i usluga male vrijednosti koji je bio dostupan na gradskom portalu, pa se u tom smislu, osim usklađivanja s odredbama zakona ništa posebno neće mijenjati.

Nastavak izgradnje širokopojasne mreže – smjer Kozala-Škurinje, ogranci Sv. Križ i Podvežica
Zavod za informatičku djelatnost upravlja svjetlovodnom mrežom u dužini od oko 40 km, koju je Grad Rijeka izgradio u proteklom periodu koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time se u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezalo 66 lokacija na kojima djeluju odjeli gradske uprave, komunalna i trgovačka društava u vlasništvu Grada te ustanova kojima je Grad Rijeka osnivač, te specifične građevine, njih 15, od važnosti za pojedino komunalno ili trgovačko društvo. U proteklom periodu u gradsku komunikacijsku mrežu povezana je i lokacija Kampusa Sveučilišta u Rijeci. Sporazumom o poslovno-tehničkoj suradnji sklopljenim 2010. godine između Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, Grada Rijeke i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet stvoreni su preduvjeti da se magistralna elektronička komunikacijska infrastruktura izgrađuje zajednički, a u cilju zadovoljenja potreba krajnjih korisnika usluga svih sudionika. U tom smislu predviđen je nastavak izgradnje širokopojasne mreže širenjem prema zapadnom dijelu grada,  odnosno izgradnja svjetlovodnog magistralnog pravca „smjer Kozala-Škurinje“, te nastavak izgradnje svjetlovodnih ogranaka na istočnom dijelu grada, i to ogranci Sv. Križ i Podvežica. Cilj izgradnje je širenje gradske mreže na područjima Vežice i Podvežice i stvaranje preduvjeta za uključenje u zajedničku mrežu objekata Astronomskog centra Rijeka, OŠ Vežica i MO Podvežica, te zajednički početak izgradnje svjetlovodnog prstena „zapad“ čime će se ispuniti preduvjeti za uključenje u zajedničku mrežu objekata Centr za odgoj i obrazovanje, Doma mladih, SRC Belveder, KD Kozala – Kozala, OŠ Brajda, MO Banderovo, MO Kozala, MO Belveder, MO Brašćine-Pulac, te specifičnih korisničkih građevina komunalnih i trgovačkih društava (Energo d.o.o. – Toplana Kozala, Vodovod i kanalizacija – Crpne stanice). Posao će zajednički realizirati Grad Rijeka  i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, a ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave za oba sudionika iznosi 249.937,50 kuna.

Nova odluka o grobljima
Novom Odlukom za koju je prethodno provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću utvrđuju se e oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Novom odlukom obračun naknade za dodjelu grobnih mjesta za korištenje, u ovisnosti je o vrijednosti lokacije groblja te opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom. Ukupna visina naknade za dodjelu pojedinog grobnog mjesta na korištenje utvrđuje umnoškom vrijednosti lokacije groblja, koeficijenta opremljenosti groblja i neto površine tog grobnog mjesta. Vrijednost lokacije groblja utvrđuje se u iznosu od 1.094,40 kn/m2.

Navedeni iznos iz čini umnožak zbrojenog iznosa cijene građevinskog zemljišta za cijelo područje grada Rijeke i visine rente po m2 bruto razvijene površine građevine odnosno po m2 građevinske čestice za IV zonu javne namjene, sukladno Cjeniku građevinskog zemljišta za područje grada Rijeke, i prosječne površine grobnog mjesta od 3,84 m2.

Koeficijent opremljenosti groblja utvrđuje se ovisno o opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom, pa tako Centralno gradsko groblje Drenova ima koeficijent 1,00, Kozala, Trsat 0,90 Zamet 0,80, Sv. Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja Drenova 0,60.

Grad Rijeka