Povežite se s nama

Vijesti

Gradsko vijeće prihvatilo odluke o financiranju školstva, vatrogastva i sporta

Objavljeno

na
Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je odluke o rasporedu decentraliziranih sredstava za školstvo i vatrogastvo te dalo suglasnost na detaljni raspored sredstava u sklopu Programa javnih potreba u sportu.

S obzirom na situaciju vezanu uz epidemiju koronavirusa, sjednica Gradskog vijeća započela je jučer raspravom uživo u Centru Zamet i putem aplikacije za praćenje sjednica, dok su vijećnici danas o točkama dnevnog reda glasali elektronskim putem.

Gradsko vijeće usvojilo je izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici 2020. godine. U izvješću je najveći naglasak stavljen na potporu poduzetnicima i građanima u prevladavanju poteškoća nastalih kao rezultat pandemije koronavirusa, provođenju projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture te realizaciji EU projekata i povlačenju sredstava za nove EU projekte, poglavito za projekte razvoja poslovno-poduzetničke infrastrukture.

Usvojena je odluka odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini. Odlukom se raspoređuje 18.574.215,00 kuna, od čega je 13.299.472,00 kuna namijenjeno za materijalne i financijske rashode, 1.443.477,00 kuna za tekuće i investicijsko održavanje te 3.831.266,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U državnom proračunu osigurano je 16.327.533 kuna za decentraliziranu funkciju vatrogastva, od čega je 14.685.533 kuna namijenjeno za rashode za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke a 1.642.000 kuna za materijalne rashode postrojbe. Osim sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu, za potrebe vatrogastva Grad Rijeka osigurao je u Proračunu za 2021. godinu 9.106.917 kuna i to za financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda iznos od 5.354.917 kuna te za aktivnosti Gradske vatrogasne zajednice 3.752.000 kuna.

Gradsko vijeće usuglasilo se s prijedlogom detaljnog rasporeda sredstava za javne potrebe u sportu

Gradsko vijeće dalo je naknadu suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu. Raspodjelu sredstava predložila je Skupština Riječkog sportskog saveza, čije su stručne komisije razmotrile na javni natječaj prijavljenih 217 programa te za redovno sufinanciranje tijekom 2021. godine temeljem važećih kriterija predložile 188 programa.

Donesene su i izmjene Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva. Izmjenama odluke jasnije su definirane neke odredbe, detaljnije razrađene vrste sportskih aktivnosti i određivanje naknade, uz utvrđivanje nove namjene uprihodovanih naknada.

Prihvaćeno je i Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2019. godinu, tvrtke osnovne s ciljem provođenja projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. Društvo je u 2019. godini uprihodovalo 29.361.556 kn, dok su ukupni rashodi iznosili 29.232.402 kn. Programske aktivnosti provedene tijekom 2019. godine odnosile su se na provedbu višegodišnjih projekata u trajanju te na finalizaciju programa za 2020. godinu, ali i na pripremu te provedbu niza javnih aktivnosti, oblikovanih kao pilot-programi EPK. Poseban naglasak u zadnjem kvartalu 2019. godine stavljen je na pripremu programa otvaranja godine Europske prijestolnice kulture.

Izmjenama Statuta Grada Rijeke broj gradskih vijećnika smanjuje se na 31

Usvojene su izmjene Statuta Grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, koje predstavljaju usklađenje s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Gradonačelnik Grada Rijeke će i dalje imati dva zamjenika, no sukladno novim zakonskim rješenjima, a u kontekstu racionalizacije rada lokalne samouprave, Gradsko vijeće Grada Rijeke će umjesto sadašnjih 35 članova imati 31 člana. Naime, zakonom je određeno da predstavničko tijelo grada od 100.000 do 200.000 stanovnika ima 31 člana.

Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rješenja, primjenom kojeg se broj članova Gradskog vijeća povećavao prilikom proglašavanja konačnih rezultata izbora od strane nadležnog izbornog povjerenstva, sada će Vlada u tom slučaju, radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina, raspisati dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela.

Zakonom su dorađene odredbe Zakona u dijelu koji se odnosi na referendum, detaljnije se uređuje pitanje održavanja zborova građana kao jedan od oblika participativne demokracije, pravo građana da predlažu predstavničkom tijelu donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga, a dodano je pravo građana da podnose peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga.

O navedenim prijedlozima ili peticijama Gradsko vijeće mora raspravljati ako ih potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Rijeke te dati odgovor podnositeljima prijedloga ili peticije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. Također se sukladno zakonu propisuje da će se način podnošenja prijedloga i peticija te odlučivanja o njima urediti odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Zaključci koji se odnose na izgradnju energane na gorivo te sustavnu pomoć potresnom pogođenih gradova i općina u SMŽ

Gradsko vijeće glasovalo je i o dva prijedloga zaključka, koje su na u dnevni red sjednice uvršteni na prijedlog vijećnika.

Tako Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Akcije mladih koji se odnosi na zaustavljanje svih aktivnosti koje bi vodile izgradnji spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada na području grada Rijeke.

Prihvaćen je prijedlog Liste za Rijeku o sustavnoj pomoći Grada Rijeke lokalnim samoupravama s potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

Prihvaćena su izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za prosinac 2020. godine i siječanj 2021. godine.

Prihvaćen je sporazum kojim se uređuje namirenje dugovanja Grada Rijeke ustupanjem nekretnina gradskoj tvrtki Rijeka sport.

Odluke o dodjeli jedne koncesije i ponovnom raspisivanju natječaja za dvije koncesije u Palači Šećerane

Gradski vijećnici donijeli su odluke koje se tiču godišnjeg i trogodišnjeg plana davanja koncesija, kao i dodjeljivanju koncesija za pružanje usluga u sklopu nedavno otvorenog Muzeja grada Rijeke u Palači Šećerane. Tako je prihvaćena odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira V.B.Z.-u, kao i poništenje postupka davanja koncesije za obavljanje usluga u turizmu (turistička, marketinška agencija) te koncesije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, uz obvezu raspisivanja novog postupka u roku od 90 dana.

Vijećnici nisu odlučivali o Konačnom prijedlogu odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica, budući da je gradonačelnik povukao materijal s dnevnog reda i uputio ga na doradu.

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram