Povežite se s nama

Vijesti

Je li novi cjenik odvoza smeća pravedniji? Mišljenja su podijeljena

Objavljeno

na
Komunalno društvo Čistoća od 01. studenog uvodi na snagu novi cjenik odvoza otpada, a najbitnija promjena je da se mjesečni račun neće temeljiti na “kvadraturi” stana ili kuće, već će račun ovisiti o broju članova kućanstva.

Iz eko udruge Marišćina smatraju kako novi cjenik nije prevedan, a nakon takvog javnog iznošenja stava uskoro je stigla i reakcija Čistoće. Oba priopćenja prenosimo u nastavku.

Eko stožer Marišćina: Novi cjenik usluga KD Čistoća d.o.o. donosi građanima i nove probleme

“Iako su na kolegiju gradonačelnika održanom 24. srpnja 2018., Gradonačelnik Grada Rijeke i direktorica KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke najavili da je prijedlog novog cjenika odvoza komunalnog otpada koji će se početi primjenjivati od 1. studenog 2018. pravedniji i u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) to nažalost NIJE TAKO.

Novi prijedlog cjenika odvoza komunalnog otpada NIJE pravedniji i NIJE ni usklađen s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom!

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. koje vrši uslugu prikupljanja komunalnog otpada za Grad Rijeku i općine i gradove u tzv. riječkom prstenu pod svaku cijenu nastoji pronaći način za izigravanje Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u nastavku Zakon) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (u nastavku Uredba).

Prijedlogom novog cjenika dosadašnja protuzakonita naplata odvoza smeća po m2 stambene površine konačno se mijenja, a uvodi se naplata po broju članova kućanstva, odnosno veličini spremnika i broju odvoza.

Više smo puta isticali kako je važeći Cjenik usluga odvoza komunalnog otpada protuzakonit te smo Viskom Upravnom sudu podnijeli tužbu, odnosno zahtjev za ocjenu zakonitosti cjenika za gospodarenje komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva KD Čistoća d.o.o. U Zahtjevu naglašavamo da se protuzakonite stavke važećeg Cjenika zasnivaju na obračunu troškova po m2 stambene površine, a kako je na kolegiju gradonačelnika održanom 24. srpnja 2018. priznala i sama direktorica komunalnog društva. Nevjerojatna je činjenica da odgovorna osoba državne tvrtke javno izjavi kako se građanima protuzakonito naplaćuju troškovi odvoza komunalnog otpada i za takav svoj rad ne snosi nikakvu financijsku i kaznenu odgovornost?!

Iako je Zakonom i Uredbom jasno propisana obaveza naplate prema količini predanog otpada, građanima će se i novim cjenikom zapravo naplaćivati volumen spremnika kojeg odrede Komunalno društvo Čistoća d.o.o., bez obzira koju veličinu spremnika građani odaberu.

Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave sa područja tzv. riječkog prstena, osim Općine Klana, nisu kroz lokalne Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, sukladno Uredbi, donijele odluku da se biorazgradivi otpad sakuplja odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

Takve su odredbe protivne članku 7. stavku 6. Uredbe u kojem se navodi kako je davatelj javne usluge dužan korisniku usluge osigurati odvojenu predaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

Bez obzira što zakonska regulativa jasnim odredbama potiče proizvođače i posjednike otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje i smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te tako pored ostalog i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje, lokalna vlast štiteći propali projekt ŽCGO Marišćina uporno odbija provesti odredbe koje se odnose na odvojeno prikupljanje bio otpada.

Zašto jedinice lokalne samouprave u našoj Županiji uporno izbjegavaju odvojeno prikupljanje bio otpada?

Bez bio otpada ŽCGO Marišćina ne može funkcionirati, ne može proizvoditi gorivi otpad. Dakle, bez obzira na Zakonsku regulativu i direktive EU, građani i dalje neće odvajati bio otpad zato da bi ga u postrojenju, na koje smo utrošili 26 milijuna EUR EU sredstava i 23 milijuna EUR nacionalnih sredstava, mogli obraditi.

Tragično je da je ta obrada toliko nekvalitetna, da se u godišnjem izvješću Uprave tvrtke Ekoplus d.o.o. koja je operater tog „čuvenog“ postrojenja, navodi količina od samo 2.808 t proizvedenog gorivog otpada u 2017. godini koji je plasiran u cementaru Koromačno, za što je trebalo dodatno cementari platiti 30 EUR po toni i prijevoz.

Ostatak od 259 do 290 t dnevno, odnosno oko 31.200 t za 2017. godinu od ukupnih 34.000 koliko je u 2017. zaprimljeno,  odloženo je na Marišćini. Ovakav nefunkcionalni proizvodni proces kojim se 90% zaprimljenog smeća odlaže, zapravo proizvodi novo odlagalište tipa Viševac, koje na žalost jednako smrdi i ugrožava zdravlje i kvalitetu života mještana Općine Viškovo.

Lokalna izvršna vlast ne može i ne želi priznati da je ŽCGO Marišćina sa svojim postrojenjem za MBO ekonomski, ekološki i tehnološki promašaj epskih razmjera. Tragično je što se upravo takav promašeni koncept gura na državnoj razini tumačeći kako je tako „obrađeno“ smeće upravo idealno za tzv „energetsku oporabu“ i nova ulaganja u nove spalionice.

Naravno, da je izbor upravo takvih tehnologija uvjetovan parcijalnim interesima raznih lobističkih „spalioničarskih“ grupa bliskih trenutnom Ministru zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a koje očito treba zadovoljiti.

Naravno, sva će ta nepotrebna ulaganja opet platiti građani kroz visoke troškove odvoza smeća i porezne namete kojima se puni proračun, umjesto da se provodi desetke puta jeftiniji sustav odvajanje otpada i organizira razvoj industrije za preradu sekundarnih sirovina i tako generira i novo zapošljavanje. Ali kome treba ta ili bilo kakva  industrija koja nešto proizvodi, kada se sve to može vrlo brzo, jednostavno i skupo spaliti?!

KD Čistoća: Novi cjenik predstavlja pravedniji način obračuna

“Ponajprije, ističemo da su Rijeka i riječki prsten, uz Istarsku županiju, lideri u gospodarenju otpadom na razini cijele Republike Hrvatske, što je više puta i javno isticano od nadležnih državnih tijela, posebno u kategoriji velikih gradova.

KD Čistoća Rijeka je izradilo cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i gospodarstvo sukladno Odlukama o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u gradovima i općinama u kojima KD Čistoća gospodari otpadom te u skladu s Uredbom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Napominjemo da se prema novom cjeniku naplaćuje isključivo otpad iz zelenih spremnika za miješani (preostali) komunalni otpad, a ostali spremnici za odvojeno prikupljene vrijedne vrste otpada iz domaćinstava nisu u sustavu naplate.

Novi cjenik bit će u primjeni od 1. studenog 2018. godine, a predstavlja pravedniji način obračuna, s obzirom da se temelji na broju članova kućanstva odnosno količini predanog miješanog komunalnog otpada.

Kao što je već više puta isticano, sustav odvojenog prikupljanja vrijednih vrsta otpada na mjestu nastanka uspostavljen je još 2015. godine i to postavljanjem ukupno 8.775 vizualno obilježenih spremnika – Otpadnika za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada – papira, stakla te metalne, plastične i višeslojne ambalaže na cijelom području gospodarenja otpadom, a to su gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Klana, Viškovo, Čavle, Jelenje i Kostrena s ukupno više od 90.000 korisnika te s otprilike 185.000 stanovnika, najvećim dijelom u urbanim i suburbanim naseljima. Dakle, zajedno sa spremnicima za preostali miješani komunalni otpad, KD Čistoća Rijeka ima postavljeno sveukupno više od 15.000 spremnika

Sve navedeno ima za cilj uspostavu sustava u kojem će korisnici usluge korištenjem samostalnih spremnika sami brinuti o svom otpadu, čime će utjecati na količinu miješanog komunalnog otpada koju će predavati KD Čistoća, a time i na cijenu javne usluge.

Što se tiče biorazgradivog otpada, bitno je pojasniti da se biorazgradivi otpad sastoji od papira i kartona te biootpada. Ponovno naglašavamo da se papir i karton još od 2015. godine uspješno izdvajaju i prikupljaju na našem području, a biootpad iz kućanstva trenutno se prikuplja u spremnike za miješani komunalni otpad te se obrađuje u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i to temeljem odabira tehnologije od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, a ne ničijom slobodnom procjenom. Kada se, i ako se, ikada u budućnosti predmetna državna regulativa promijeni, odnosno kada, i ako, ikada dođe do promjena okolnosti, KD Čistoća će se svakako tome prilagoditi.”

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

03.06.2024.

Prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, od dana 04.06.2024.godine pa sve do kraja lipnja radit će do 13 sati. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 06:30 do 13 sati, dok subotom prodajno mjesto radi od 07:30 do 12 sati. Korisnici parkirne karte mogu jednostavno i brzo produživati internet bankarstvom.

Fiuman Plus

Društvene mreže