Povežite se s nama

Na jučerašnjem redovitom press kolegiju PGŽ-a, zamjenici župana Marko Boras Mandić i Petar Mamula te pročelnik Krešimir Parat izvijestili su o turističkim rezultatima na Kvarneru, Skupštini Zračne luke Rijeka i prijedlogu rebalansa proračuna.

Zamjenik Boras Mandić i pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat ukratko su predstavili prijedlog rebalansa proračuna za koji će se tražiti suglasnost Županijske skupštine.

Na Kolegiju od 26. lipnja 2017. godine, nakon savjetovanja s javnošću, Župan je utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, te ga proslijedio Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

Navedenim Izmjenama i dopunama, Proračun Primorsko-goranske županije se, s početnih 733,6 milijuna kuna, povećava na 812,1 milijun kuna, odnosno za 78,5 milijuna kuna (10,7%). Navedeni iznosi odnose se na konsolidirani Proračun Županije, što znači da uključuju sve rashode/izdatke i prihode/primitke njenih proračunskih korisnika. Veći dio povećanja odnosi se na prenesena neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu od 42,4 milijuna kuna temeljem rezultata poslovanja Županije i njenih proračunskih korisnika za prošlu godinu. Od navedenog iznosa, 15,2 milijuna kuna se odnosi na višak Županije, dok 27,2 milijuna kuna se odnosi na prenesena sredstva županijskih proračunskih korisnika.

Analizirajući ove Izmjene i dopune s aspekta rashodne strane Proračuna, važno je napomenuti da se kapitalni rashodi povećavaju za 45,2% dok se tekući rashodi povećavaju za 7,5%, što je i razumljivo s obzirom na već navedeno da se većina povećanja planiranih sredstava odnosi na prenesena neutrošena sredstva iz 2016. godine, odnosno na neutrošena sredstva za kapitalne projekte.

Na razini konsolidiranog proračuna, ovim se Izmjenama i dopunama najviše sredstava usmjerava u funkciju zdravstva (42,2 milijuna kuna) i funkciju obrazovanja (11,4 milijuna kuna) što je i očekivano s obzirom na činjenicu da je najveći broj županijskih proračunskih korisnika upravo iz tih djelatnosti. Međutim, na razini izvornog županijskog proračuna, situacija je drugačija budući da je najviše sredstava usmjereno u funkciju ekonomskih poslova što je rezultat povećanja ulaganja u pomorsko dobro i pomorski promet za 4,1 milijun kuna, osiguranja sredstava za projekt Mala Barka 2 za 2,3 milijuna kuna te ulaganja u ceste i cestovni promet za 0,8 milijuna kuna. Isto tako značajno se povećavaju i sredstva namijenjena kulturi i to zbog uključenja EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana u Proračun u iznosu 3,1 milijun kuna. “Možemo stoga zaključiti da su na razini Primorsko-goranske županije dobitnici u okviru ovoga rebalansa ekonomski poslovi, odnosno segment prometa (cestovne i lučke infrastrukture), te projekti sufinancirani EU sredstvima iz područja kulture i turizma”, zaključio je pročelnik Parat.

Zamjenik Mamula izvijestio je o projektu uređenja multifunkcionalnog Društvenog doma u Gomirju za koji je Primorsko-goranska županija odradila sve pripreme od analize održivosti projekta, pravnog okvira do kompletne projektne dokumentacije, no nažalost, izgubljeno je godinu i pol dana čekajući na potpis ugovora o dugoročnom ustupanju objekta Hrvatskih šuma za uređenje i korištenje.

U proračunu Primorsko-goranske županije za realizaciju projekta je osigurano 3 milijuna kuna, pripremljen je Nacrt ugovora te je održano više sastanaka, no zbog odgađanja potpisivanja ugovora od strane Hrvatskih šuma novac je ostao neutrošen u proračunu, te se zbog toga ovim rebalansom on “briše”. “Time se međutim ne odustaje od projekta, već Županija ostaje spremna krenuti u njegovu realizaciji čim se za to stvori ključni preduvjet, a to je dobivanje objekta od Hrvatskih šuma”, naglasio je Mamula.