Povežite se s nama

Vijesti

Rijeka kreće u borbu s vandalima: Napravljen akcijski plan, dolaze i kamere na kritične lokacije

Objavljeno

na

Grad Rijeka u narednom razdoblju pokušat će napraviti iskorak u borbi protiv vandalizma na gradskoj opremi, a pripremljen je i akcijski plan koji bi trebao biti prihvaćen ovog tjedna na kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela:

Vandalizam i oštećenja gradske imovine, jedan je od učestalijih problema s kojima se susreću mnoge urbane sredine, pa tako i grad Rijeka. Kao neke od primjera vandalizma možemo navesti: uništavanje opreme komunalne infrastrukture i krađa poklopaca šahti, metalnih ograda, uništavanje klupa, oštećivanje zelenila, oštećivanje fontana, oštećivanje, premještanje i šaranje prometnih znakova, stupića i ostale prometne opreme, oštećivanje kulturnih dobara i spomenika, pisanje grafita po pročeljima zgrada, potpornim zidovima i vozilima javnog prijevoza, devastiranje i oštećivanje vozila javnog prijevoza i autobusnih čekaonica, vožnja skateboardima po pješačkim zonama, trgovima i skakanje po ogradama, zidićima i sličnim mjestima te njihovo oštećivanje i ometanje i uznemiravanje zatečenih građana, okupljanje i opijanje mladeži na javnim mjestima u kasnim noćnim satima, odnosno remećenje javnog reda i mira, onečišćavanje javnih površina, oštećivanje okolne imovine i onečišćenje javnih površina (parkova, igrališta, trgova) u neposrednoj okolini škola.

Kako bi se sankcionirali počinitelji prethodno navedenih radnji, Odlukom o komunalnom redu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19 i 21/19) zabranjeno je uništavati, oštećivati te šarati po urbanoj opremi ili je na drugi način prljati i nagrđivati te je propisana novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna za fizičku osobu – počinitelja prekršaja. Istom Odlukom zabranjeno je po vanjskim dijelovima zgrada, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati, a također i lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog gradskog prijevoza, semaforima, automobilima parkiranim na površinama javne namjene, posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima. U provedbi nadzora nad ovom Odlukom, između ostalih ovlasti, komunalni redar ovlašten je predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga te naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja. Unatoč važećim odredbama, sankcioniranje počinitelja otežano je zbog činjenice da se većina navedenih onečišćenja događa u kasnim noćnim satima te je gotovo nemoguće spriječiti takvo ponašanje pojedinaca, utvrditi počinitelje i Odlukom o komunalnom redu poduzeti propisane mjere. Naime, za poduzimanje mjera potrebno je da komunalni redar, kao službena osoba, zatekne počinitelja u prekršaju, što ovdje najčešće nije slučaj.

Također, odredbom iz članka 235. Kaznenog zakona (“Narodne novine” broj 125/11,144/12,56/15,61/15,101/17,118/8 i 126/19) propisana je kazna zatvora do dvije godine za onoga tko ošteti, uništi, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar, i onoga tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina, a ukoliko počinitelj to učini iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Grafiti uništavaju i nagrđuju imovinu, smanjuju njezinu vrijednost te nepovoljno utječu na atraktivnost grada kao turističke destinacije. U određenim dijelovima grada Rijeke, uočen je porast iscrtavanja grafita, koji stvaraju značajne probleme stanarima predmetnog područja. Samo uklanjanje grafita sa pročelja zgrada i saniranje oštećenja na urbanoj opremi, zahtijevaju izdvajanje značajnih financijskih sredstava.

Prema Uredbi o održavanju zgrada (“Narodne Novine” broj 64/97) pročelja se smatraju zajedničkim dijelovima zgrade, a vlasnici su dužni koristiti sredstva pričuve za uređenje zajedničkih dijelova zgrade, koje je u njihovom vlasništvu. Dakle, ukoliko se ne utvrdi identitet prekršitelja, sama pročelja u obvezi su sanirati tj. ukloniti grafit vlasnici zgrade, čime se stvaraju dodatni troškovi.

Komunalni redari i tajnici Mjesnih odbora bi, u skladu s Prijedlogom akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, pojačano vršili obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi. Na temelju objedinjenih podataka izraditi će se baza podataka o vandalizmu koja će prikazivati koncentraciju vandalizma po Mjesnim odborima. Prema prikupljenim podacima, odrediti će se prioritetne lokacije za postavu nadzornih kamera za  praćenje vandalizma, a što će omogućiti svrhovito korištenje resursa namijenjenih rješavanju problema vandalizma.

Nadalje, još jedan od oblika uništavanja i oštećivanja gradske imovine je nedozvoljeno plakatiranje. Plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati samo na za tu svrhu postavljenim oglasnim pločama i oglasnim stupovima. Mjesta za postavljanje oglasnih ploča i stupova određuje rješenjem nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave zaduženo za komunalno gospodarstvo. Međutim, promidžbeni materijal se u praksi ostavlja i na drugim nepredviđenim mjestima kao što su autobusna stajališta, drvoredi, stupovi javne rasvjete, prometna signalizacija- semafori i druga urbana oprema. Njihovo uklanjanje iziskuje dodatne neplanirane troškove, budući se njihovo postavljanje vrši učestalo i u značajnoj količini, a sve od strane nelegalnih pružatelja usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, koji te svoje usluge oglašavaju na opisani način. Navedeni problem poprimio je značajne razmjere, iz više razloga. Prije svega, kako je uvodno pojašnjeno, postavljanjem (lijepljenjem) raznih letaka, oglasa, plakata i ostalog oštećuje se gradska imovina te njihovo uklanjanje iziskuje i dodatne neplanirane troškove. Nadalje, posljedica ovakvog oglašavanja je ta da građani koriste te usluge, a sav prikupljeni otpad koji se ne može zbrinuti u odlagalištima otpada, osobe koje obavljaju te usluge bezobzirno ostavljaju na javnim površinama, stvarajući pri tome mini divlje deponije ili ih ostavljaju pokraj spremnika za miješani komunalni otpad, a sve iz razloga što djelatnici reciklažnih dvorišta prepoznaju te osobe i odbijaju primiti njihov otpad koji dovode u kombijima, budući te osobe nisu ovlašteni sakupljači bilo koje vrste otpada, dakle, nemaju dozvolu za obavljanje te djelatnosti. Stoga, budući nemaju drugog načina da se „riješe“ prikupljenog otpada, ostavljaju ga na javnim površinama te ih na koncu KD Čistoća d.o.o. uklanja.

Vandalizam čini problem koji svojim obuhvatom nije zanemariv, a u čijem suzbijanju građani mogu aktivno sudjelovati na način da sve nedozvoljene aktivnosti prijave na besplatni broj telefona 0800 51 00 ili putem za te slučajeve otvorenu posebnu rubriku web servisa „Gradsko oko“.

Komunalno redarstvo u suradnji s nadležnom Policijskom upravom aktivno radi na rješavanju ove problematike na način da odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom, obavještava o tome nadležnu policijsku upravu kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja.

S obzirom da je, kako je prethodno pojašnjeno, samo sankcioniranje počinitelja otežano, kao jedno od rješenja nameće se provođenje izobraznih aktivnosti. Cilj takvih mjera je razvijanje svijesti o potrebi čuvanja gradske imovine već od najranije dobi, a ostvario bi se izradom letaka i plakata koji bi svojim sadržajem upozoravali na štetnost vandalskog ponašanja i promicali društveno odgovorno ponašanja. Navedeni promotivni materijali distribuirali bi se na ključnim lokacijama: mjesnim odborima, školama, oglasnim pločama.

Nadalje, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 28. studenog 2019. godine donio Zaključak kojim je navedeno da je u cilju sprečavanja vandalskoga ponašanja na području Grada Rijeke ocjenjeno potrebnim donijeti akcijski plan za sprečavanje vandalizma koji bi sadržavao mjere usmjerene na sprečavanje vandalizma.

Navedenim Zaključkom je utvrđeno da bi akcijski plan, između ostalog, trebao obuhvatiti slijedeće mjere i aktivnosti:

  • u provođenju građanskoga odgoja posebna će se pažnja usmjeriti na razvijanje međuljudske i građanske ključne kompetencije;
  • tajnici mjesnih odbora i komunalni redari dužni su pojačano nadzirati pojavu novih grafita i oštećenja gradske imovine. Građane je potrebno dodatno informirati o mogućnostima prijava svih oblik vandalizma na besplatni telefonski broj komunalnoga redarstva (0800 5100);
  • organizirati interventno uklanjanje grafita u roku od 24 sata od njihovoga uočavanja na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava i ustanova;
  • –  na zgradama čija će se pročelja obnoviti uz sufinanciranje iz gradskoga proračuna uvest će se obveza premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine;
  • Grad Rijeka kontinuirano će obavještavati medije o počinjenim oblicima vandalizma.
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram