Povežite se s nama

Vijesti

Uskoro kreće izgradnja nove ceste koja će spojiti Ulicu Tina Ujevića i Ulicu Dražice

Objavljeno

na


Krajem srpnja započinju radovi na izgradnji ceste OU4-a na Srdočima. Riječ je o ulici koja se priključuje na Ulicu Tina Ujevića i Ulicu Dražice. Izvođač radova je G.P.P. Mikić d.o.o., a ugovorena vrijednost iznosi 3.853.961,89 kuna s PDV-om.

Nadzor će vršiti Tehprojekt Konzalting d.o.o., Rijeka.

Ulica planske oznake OU 4-a je gradska prometnica u naselju Martinkovac u Rijeci. Nalazi se unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac. Njenom izgradnjom omogućit će se priključenje okolnih građevinskih čestica na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu.

Ulica je predviđena za dvosmjerno odvijanje kolnog prometa, na kolniku širine 6,00 m. Za odvijanje pješačkog prometa predviđeni su obostrani pješački nogostupi širine 1,60 m. Na početku trase ulica priključuje na Ulicu Tina Ujevića, a na završetku trase na Ulicu Dražice. Ovom građevinskom dozvolom i pripadajućim glavnim projektom obuhvaćena je faza I.
Izgradnja predmetne prometnice obuhvaća gradnju ulice OU4-a s pratećom komunalnom infrastrukturom dužine 134,47 m te izvođenje radova na priključenju komunalne infrastrukture u Ulicu Tina Ujevića. U trasi ceste predviđena je gradnja kompletne infrastrukture vodovoda, sanitarne, oborinske, distributivne telekomunikacije, javne rasvjete i elektroenergetske kanalizacije.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je do 120 kalendarskih dana od uvođenja u posao. Radovi se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, uz sufinanciranje od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i Hep-a, svakog u svom dijelu.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram