Povežite se s nama

Vijesti

Opatija raspisala natječaj za budući trg i kupalište Slatina

Objavljeno

na


Grad Opatija raspisuje, a Društvo arhitekata Rijeka provodi Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja trga Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji.

Vrsta natječaja: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

Raspisivač i investitor je GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija 16, OIB: 99455464348, tel.: +385 51 701 322, mail: grad.opatija@opatija.hr web: www.opatija.hr. Odgovorna osoba je gradonačelnik Fernando Kirigin, osoba za kontakt: Mirta Tomulić; mirta.tomulic@opatija.hr

Provoditelj  je DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386, tel.: +385 95 391 1235, e-mail: info@d-a-r.hr, web: www.d-a-r.hr. Odgovorna osoba je predsjednica Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arch.

Autori natječajnog elaborata su AO16 – studio za arhitekturu i urbanizam d.o.o.; Krešimirova 1, Rijeka; Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arh., broj ovlaštenja A4298, mail: gorana@ao16.hr, u suradnji s AKA TIM d.o.o.; Šetalište 13. Divizije 109, Rijeka; Jana Mikuličić Antulov, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4032, mail: jana@akatim.hr.

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 139-23/OP-AU/NJN.

Evidencijski broj iz Plana nabave Raspisivača natječaja:  23-07-PN.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama izrade projektno-tehničke dokumentacije; idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za prostor Trga Vladimira Gortana (I.faza realizacije natječaja), te idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za preostali obuhvat natječaja, koja će definirati faze izvedbe (II. faza).

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može ostvariti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda, a osobito: članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivači Natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, bračni ili izvanbračni drugovi, neposredni suradnici (podređeni i nadređeni) te osobe koje su na bilo koji način imale uvid u natječajnu dokumentaciju prije javne objave natječaja.

Natječajni zadatak (tekstualni i grafički dijelovi) na raspolaganju je u digitalnom obliku i može se preuzeti na    POVEZNICI

na mrežnim stranicama Grada Opatije; www.opatija.hr i Društva arhitekata Rijeka; www.dar.hr .

Rokovi

Početak natječaja je 22. svibanj 2023. godine. Rok za dostavu pitanja je 5. lipnja 2023. godine. Odgovori će biti objavljeni do 21. lipnja 2023. godine.

Rok za dostavu natječajnih radova na adresu Provoditelja natječaja je, neovisno o načinu dostave, 22. rujan 2023. do 16,00 sati.

Eventualne promjene roka će biti objavljene na mrežnim stranicama EOJN-a te na mrežnim stranicama Raspisivača www.opatija.hr i Provoditelja natječaja www.d-a-r.hr.

Članovi i zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tehnička komisija i tajnik

Ocjenjivački sud čine:

 1. Bojan Bilić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja
 2. Iva Ćuzela Bilać, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 3. Lea Pelivan, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 4. mr. sc. Saša Randić, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača
 5. dr. sc. Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača
 6. Siniša Zdjelar, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
 7. dr. sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Zamjenici članova OS-a su: Davor Šprajc, dipl.ing.građ. i Gorana Stipeč Brlić, mag. ing. arh.

Stručni savjetnici su: mr.sc. Zrinka Brajan, dipl.ing.agr., dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, mag.ing.aedif. i dr. sc. Igor Ružić mag.ing.aedif.

Tehničku komisiju čine; Mirta Tomulić, mag.ing.aedif. i Damian Sobol Turina, dipl.ing.arh.urb.

Tajnica natječaja je Nika Keller, dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud će odrediti pet (5) najuspješnijih radova te će se njihovim autorima dodijeliti nagrade, čiji su neto iznosi:

 • 19.950,00 Eur;
 • 12.468,75 Eur;
 • 7.481,25 Eur;
 • 5.985,00 Eur;
 • 3.990,00 Eur.

Iz postupka ocjenjivanja bit će isključeni radovi:

 • koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja,
 • koji ne sadrže valjane priloge navedene u Uvjetima natječaja,
 • čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja (sukladno Poglavlju 6. Sadržaj natječajnog rada iz Uvjeta natječaja),
 • koji nisu u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

– zadovoljenje prostornog konteksta i programa;

– uspješnost rješenja u domeni oblikovanja jedinstvenog javnog prostora šetnice, trga, kupališta te rješenja i unapređenja održivog načina prometnog sustava;

– prepoznatljivost koncepta u pogledu arhitektonskog, urbanističkog i krajobraznog rješenja – kvaliteta krajobraznog uređenja;

– funkcionalnost i fleksibilnost korištenja, odnosno oblikovanja urbane opreme;

– održivost rješenja u izgradnji i održavanju (ekonomičnost, izvodljivost te energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost)

Projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3% od planirane sveukupne  vrijednosti  investicije, što iznosi maksimalno 250.000,00 EUR neto bez PDV-a, za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16, 114/22), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

07.12.2023.
8.12.2023. u vremenskom trajanju od 7:00 sati do 16:00 sati izvodit će se radovi na sanaciji kolnika u Ulici Vrlije kč.br 3 i 5, odnosno (od raskrižja Glavanićeva ulica – Vrlije – Put Bože Felkera do raskrižja Vrlije – Ulica Slavka Krautzeka). Vozila će moći prometovati Ulicom Put Bože Felkera prema Trgu Viktora Bubnja.

Fiuman Plus

Društvene mreže